02.09.2010/373

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.09.2010
Toplantı Sayısı : 373 

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İzmir Meslek Yüksekokulu’nun Teknik Programlar Bölümü bünyesinde “Yenilenebilir Enerji Teknolojisi” örgün ve ikinci öğretim programlarının açılması ve 2011-2012 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması.
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Halk Sağlığı Hemşireliği ve Biyokimya Yükseklisans programları ile Temel Sinir Bilimler doktora programı öğretim planlarında değişiklik yapılması ve bilimsel hazırlık programı açılması.
 4. Üniversite Senatosu’nun 14.07.2010 tarih ve 370/4 sayılı kararı ile kabul edilen Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim planına ait intibak esaslarında değişiklik yapılması.
 5. Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarında yer alan geçici maddelerin kaldırılması.
 6. İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının değiştirilmesi
 7. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 8. Denizcilik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının değiştirilmesi.
 9. Denizcilik Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi.
 10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde açılacak olan Pedagojik Formasyon Yönergesi.
 12. Üniversite Senatosu’nun 20.04.2010 tarih ve 367/19 sayılı kararı ile kabul edilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel (İnvaziv) Olmayan Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılması ve yeni yönerge taslağı.
 13. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ile bu Bölüme bağlı olarak Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformasyon Teknolojisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dallarının kurulması.
  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr. Recep YILDIRIM
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Doç.Dr. İlhan ÖZTOP
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Doç.Dr. Samiye METE
   
  Öğr.Gör. Özer KESTANE
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 02.09.2010 Perşembe günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy rahatsızlığı, Prof.Dr. Mehmet Kartal, Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Nevzat Aşık ve Prof.Dr. Tunç Alkın yıllık izinli, Prof.Dr. A.Mümtaz Sağlam ve Prof.Dr. Sedat Karademir görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Doç.Dr.Kemal Arı görevli, Prof.Dr.h.c.İbrahim Atalay, Prof.Dr.A.Münir Kınay, Prof.Dr. Besti Üstün ve Prof.Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu yıllık izinli oldukları için toplantıya Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Prof.Dr. Recep Yıldırım, Doç.Dr. İlhan Öztop, Doç.Dr. Samiye Mete ve Öğr.Gör.Özer Kestane katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İzmir Meslek Yüksekokulu’nun Teknik Programlar Bölümü bünyesinde “Yenilenebilir Enerji Teknolojisi” örgün ve ikinci öğretim programlarının açılmasına ve 2011-2012 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.        
KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Halk Sağlığı Hemşireliği ve Biyokimya yüksek lisans programları ile Temel Sinir Bilimler doktora programı öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ve Temel Sinir Bilimler doktora programına bilimsel hazırlık programı açılmasına, Enstitü Kurulu’nun 21.06.2010 tarih ve 03 sayılı kararı ile 30.07.2010 tarih ve 04 sayılı kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim planına ait intibak esaslarında Fakülte Kurulu’nun 12.08.2010 tarih ve 5/1 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarında yer alan geçici maddelerin kaldırılmasına ve aşağıda belirtilen ek maddenin ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ek Madde:    Hazırlık sınıflarında uygulanacak eğitim-öğretime ilişkin esaslarda ÖSYM kılavuzunda belirtilen koşullar kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.
KARAR 6- İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oyçokluğu (40 Evet – 1 Hayır)  ile karar verildi.
KARAR 7- Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde Fakülte Kurulu’nun 19.08.2010 tarih ve 6/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Denizcilik Fakültesi’nin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının Fakülte Kurulu’nun 25.08.2010 tarih ve 4/1 sayılı kararı ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Denizcilik Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi’nin Fakülte Kurulu’nun 25.08.2010 tarih ve 4/1 sayılı kararı ekinde yer aldığı şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde Enstitü Kurulu’nun 30.07.2010 tarih ve 4/8-12 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversite Senatosu’nun 20.04.2010 tarih ve 367/19 sayılı kararı ile kabul edilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel (İnvaziv) Olmayan Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılması ve yeni yönerge taslağının görüşmelerine bir sonraki toplantıda devam edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 13- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının öncelikle Rektör Yardımcısı Başkanlığında birimler bazında görüşülmesine ve daha sonra gündeme getirilmesine karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde “Yönetim Bilişim Sistemleri” Bölümü kurulmasına ve bu bölüme bağlı olarak; 
–         Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı
–          Enformasyon Teknolojisi Anabilim Dalı
–          Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalının kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.