02.09.2008/337

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.09.2008
Toplantı Sayısı : 337

GÜNDEM     :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 3. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün “Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı” Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarına ait öğretim planları ile “Film Tasarımı Anasanat Dalı” Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması ile Ortak Zorunlu derslerin kod ve kredilerinde değişiklik yapılması.
 4. İlahiyat Fakültesi II. Öğretim I. Dönem öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 5. Buca Eğitim Fakültesi’nin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 6. Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin kaldırılarak, Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’na dönüştürülmesi.
 7. Hukuk Fakültesi aktif eğitim öğretim planlarının klasik eğitim öğretim planı olarak değiştirilmesi.
 8. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 9. Üniversitemiz ile Ulusal Teknik Üniversitesi (Ukrayna) arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 10. Üniversitemiz ile Hochschule Esslingen Üniversitesi (Almanya) arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 11. Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 12. Tıp Fakültesi’nin Sayın Prof.Dr. Onur Güntürkün’e “Onursal Doktor” (Dr.h.c) unvanının verilmesine ilişkin önerisi ile ilgili olarak beş kişilik komisyon oluşturulması.
 13. Sayın Prof.Dr. Onur Güntürkün’e “Onursal Doktor” (Dr.h.c) unvanı verilmesine ilişkin olarak oluşturulan beş kişilik komisyon raporu. 
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat TUNCAY
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.Dr. Semih ÇELENK
 
Prof.Dr. Polat SOYER
 
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
 
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
 
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
 
Prof.Dr. Mehmet KARTAL
 
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
 
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Hülya KOÇ
 
Doç.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. İbrahim ATALAY
 
Prof Dr. Cahit HELVACI
 
Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
 
Prof.Dr. Gül GÜNER
 
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
 
Prof.Dr. Güldem CERİT
 
Prof. Aykut YAFE
 
Doç.Dr. Sadet Ufuk YURDALAN
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
 
Doç.Dr. Alpaslan ERGÖR
 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ
 
 

Üniversite Senatosu 02.09.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Oğuz Adanır ve Ahmet Münir Kınay görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir görevli, Prof.Dr. İlgi Şemin izinli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Yasemin Arbak  ile Müdür Vekili Doç.Dr. Alpaslan Ergör katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin; 
a) Tekstil Bölümü adının “Tekstil ve Moda Tasarımı” olarak değiştirilmesi nedeniyle öğretim planında 05.06.29008 tarih ve 5/4 sayılı Fakülte Kurulu Kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına,
b) Sahne Sanatları Bölümü bünyesindeki Sahne Tasarımı, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık-Dramaturji Anasanat Dalları ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü bünyesindeki Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri, Eski Çini Onarımları, Tezhip Anasanat Dalları ile Sinema-TV, Fotoğraf, Heykel, Seramik, Resim Bölümlerine ait öğretim planlarında 05.06.2008 tarih ve 5/2 sayılı Fakülte Kurulu Kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün;
a) Tekstil Anasanat Dalı adının “Tekstil ve Moda Tasarımı” olarak değiştirilmesi nedeniyle yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına ait öğretim planlarında 06.08.2008 tarih ve 3/2 sayılı Enstitü Kurulu Kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına,
b) Sinema-TV Anasanat Dalı adının “Film Tasarımı” olarak değiştirilmesi nedeniyle yüksek lisans ve doktora programlarına ail öğretim planlarında 06.08.2008 tarih ve 3/2 sayılı Enstitü Kurulu Kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına,
c) Enstitü bünyesinde yer alan doktora ve sanatta yeterlik programlarına ait öğretim planlarında 06.08.2008 tarih ve 3/3 sayılı Enstitü Kurulu Kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2008-2009 öğretim yılından itibaren İlahiyat İkinci Öğretim Programı açılması nedeniyle 1. sınıf öğretim planının 30.06.2008 tarih ve 11/1 sayılı Fakülte Kurulu kararı doğrultusunda onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan bazı öğretmenlik programlarına ait planlarında 12.05.2008 tarih ve 02/03 sayılı, 28.08.2008 tarih ve 03/02 sayılı Fakülte Kurulu kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- ÜniversiteSenatosu’nun 15.07.2008 tarih ve 335/24 sayılı kararının iptal edilmesi ile Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına ve “Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-  Hukuk Fakültesi öğretim planında yer alan aktif eğitim ile ilgili Probleme Dayalı öğrenme oturumları derslerinin kaldırılmasına, ayrıca öğretim planında yer alan bazı derslerde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-  Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-  Üniversitemiz ile Ulusal Teknik Üniversitesi (Ukrayna) arasında ekte yer alan Akademik İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-  Üniversitemiz ile Hochschule Esslingen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya) arasında ekte yer alan Akademik İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-  Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-  Üniversitemiz Senatosu’nun 19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Üniversitemiz Fahri Doktor Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3. maddesine göre aşağıda isimleri yer alan Öğretim Üyelerinden beş kişilik komisyonun kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
– Prof.Dr.Y.Hakan ABACIOĞLU – Tıp Fakültesi Dekanı
– Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ – Mühendislik Fakültesi Dekanı
– Prof.Dr. Gül GÜNER – Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
– Prof.Dr. Sedat KARADEMİR – Hemodiyaliz ve Trans.Ens.Müdürü
– Doç.Dr. Alpaslan ERGÖR – Sağlık Hiz.Mes.Yük.Ok. Müdür Vekili
KARAR 13-  Üniversitemiz Senatosu’nun 19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Üniversitemiz Fahri Doktor Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3. maddesine göre oluşturulan beş kişilik Komisyonca Sayın Prof.Dr. Onur GÜNTÜRKÜN’e “Onursal Doktor (Dr.h.c)” unvanı verilmesi ile ilgili hazırlanan rapor okundu.
Görüşmeler sonunda;
– Psikofizyoloji alanında dünya bilimine ve eğitimine yapmış olduğu üstün katkılar,
– Ülkemiz ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bilimsel araştırma etkinliklerine yapmış olduğu katkılar,
– Üniversitemizin uluslar arası bilim kuruluşları ile ilişkisine yaptığı katkılar,
– Örnek kişiliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bilimsel düşüncenin gelişmesine ve bilim insanlarının yetişmesine yönelik katkılarından dolayı Sayın Prof.Dr. Onur GÜNTÜRKÜN’e “Onursal Doktor (Dr.h.c)”unvanı verilmesine oybirliği ile karar verildi.