01.09.2015/1219

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01.09.2015
Toplantı Sayısı : 1219

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Yusuf Baş’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 3. Onkoloji Enstitüsü’nden Prof.Dr. Mehmet Sıraç Dilber’in, Yeditepe Üniversitesi’nde Kök Hücre ve Tedavi Merkezinin GMP ve AR-GE Laboratuvarlarının fizibilite, projelendirme ve yapılandırılmasında araştırma ve nicelemelerde bulunmak üzere, 07.09.2015-07.09.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Yeditepe Üniversitesi/İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 514.555,28 TL (beşyüzondörtbinbeşyüzellibeşlirayirmisekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması,   yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.693,99 TL (binaltıyüzdoksanüçliradoksandokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 6. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 16.737,29 TL (onaltıbinyediyüzotuzyedilirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 5.000 TL tutarın aktarılması.
 8. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 9. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Osman Candan’ın, 08.09.2015-16.09.2015 tarihleri arasında Türk Alman bilim insanlarının kaynaşması ve yeni çalışma gruplarının oluşturulması amaçlı bir arazi çalışmasına katılacağından, 15.09.2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılacak olan Dr. Sevcan Kürüm’ün Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 10. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mahmut G.Drahor’un, 14.092015 tarihinde Polonya’da yapılacak olan 11.Uluslararası Arkeolojik Prospeksiyon toplantısına bildiri ve oturum başkanı olarak katılacak olması nedeniyle, 14.09.2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Özcan Bektaş’ın Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 11. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Sevinç’in, 14-21 Eylül 2015 tarihleri arasında yıllık izinli olması nedeniyle, 17.09.2015 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılacak olan Dr. Devrim Ünay’ın Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 12. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 31.08.2015 tarih ve 553 sayılı kararı.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
Prof.Dr. Melek MERDİVAN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Deniz DÖLGEN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

 

Üniversite Yönetim Kurulu 01.09.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Yaparel görevli/mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof.Dr. İsmail Sökmen ve Prof.Dr. Ercüment Yalçın görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Mustafa Daş,  Prof.Dr. Melek Merdivan ve Prof.Dr. Deniz Dölgen toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9., 10., 11. ve 12. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Yusuf Baş’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Onkoloji Enstitüsü’nden Prof.Dr. Mehmet Sıraç Dilber’in, Yeditepe Üniversitesi’nde Kök Hücre ve Tedavi Merkezinin GMP ve AR-GE Laboratuvarlarının fizibilite, projelendirme ve yapılandırılmasında araştırma ve nicelemelerde bulunmak üzere, 07.09.2015-07.09.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Yeditepe Üniversitesi/İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oyçokluğu (10 Evet – 8 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 514.555,28 TL (beşyüzondörtbinbeşyüzellibeşlirayirmisekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.693,99 TL (binaltıyüzdoksanüçliradoksandokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 16.737,29 TL (onaltıbinyediyüzotuzyedilirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 5.000 TL’nin Merkez Yönetim Kurulu’nun 21.08.2015 tarih ve 2015/7 sayılı kararında belirtildiği şekilde aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Osman Candan’ın, 08.09.2015-16.09.2015 tarihleri arasında Türk Alman bilim insanlarının kaynaşması ve yeni çalışma gruplarının oluşturulması amaçlı bir arazi çalışmasına katılacağından, 15.09.2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılacak olan Dr. Sevcan Kürüm’ün Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mahmut G.Drahor’un, 14.092015 tarihinde Polonya’da yapılacak olan 11.Uluslararası Arkeolojik Prospeksiyon toplantısına bildiri ve oturum başkanı olarak katılacak olması nedeniyle, 14.09.2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Özcan Bektaş’ın Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Sevinç’in, 14-21 Eylül 2015 tarihleri arasında yıllık izinli olması nedeniyle, 17.09.2015 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılacak olan Dr. Devrim Ünay’ın Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin reddine oyçokluğu (14 Evet – 4 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 12- A-Tıp Fakültesi Adli Tıp Üyelerinin ve asistanlarının hazırlamış oldukları “Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp” isimli kitabın kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Tıp Fakültesi Dergisinin Yıl: 2015, Cilt.29, 1.sayısının 160 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının; 09.0100.0000.000/BY.015.107.806 olarak tespitine
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 160 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C-Mühendislik Fakültesi’nin, “Çevre Mühendisliğinde Biyoprosesler” (6.Baskı) isimli kitabın kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
D-Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ergün Laflı’nın “Recent Studies on the Archaeology of Anatolia” isimli kitabın kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.